ÁSZF

Felhasználási feltételek

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Lábán Tamás e.v.
A szolgáltató székhelye: 1033 Budapest Bogdáni út 22/a 
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@lanehoka.hu
Weboldal címe: https://lanehoka.hu
Ügyfélszolgálat: h-p 9.00 – 16.00

Adószáma: 69684836-1-41
Bankszámlaszám : 11703006-25965841
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: webnode

1. Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen ÁSZF 2019. október 23-tól, a webshop indulásától hatályos. A módosítások automatikusan érvényesek az ÁSZF-et elfogadó ügyfelek számára külön értesítés nélkül, amennyiben ezek rájuk nézve kedvezőek. Esetleges hátrányos irányú módosítás esetén a felhasználókat a megadott e-mail elérhetőségükön értesítjük.

1.3. A webshop, a Laban Tamás e.v. saját tulajdona, mely a Lanehoka termékeket és brandet is magába foglalja. Ennek másolása, eltulajdonítása és bármilyen módon történő jogtalan felhasználása bűncselekménynek minősül.

1.4. A webshop 0-24 órás üzemeltetében áll, de ügyfélszolgálat csak hétköznap 9 és 16 óra között üzemel. 

2. Az általános szerződési feltételek elfogadása

2.1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

2.3. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

2.4. A rendelés során megadott adatokra a GDPR-ben foglaltak az irányadók.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

31. A webshopban megtalálható termékek online vásárolhatók meg. A feltüntetett árak bruttó árak, de a szállítás díját nem tartalmazzák.

3.2. A webshopban részletesen feltüntetjük a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, annak felhasználási időtartamáról, módjáról is egyértelmű tájékoztatást adunk..

4. Rendelés menete

4.1. A rendelés az alábbi lépésekben zajlik:

 • A regisztráció (vásárlói adatok megadása)
 • A kosár használata (megredelés összeállítása a termékek kiválasztásával)
 • Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja (rendelés véglegesítése)
 • A megrendelés elküldése (küldés)
 • A megrendelés visszaigazolása (email értesítés a megrendelt termékekről és a rendelési adatokról)

4.2. A Küldés gomb megnyomása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére, módosítására, valamint új termékek kosárba helyezésére vagy azok eltávolítására.

4.3. A termékek kifizetésére két módon van lehetőség:

 • személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 • banki átutalással (előre utalás)

4.4. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalán, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogszabályai irányadók. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

4.5. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

5. Kiszállítás, személyes átvétel

5.1. A csomag átvétele történhet személyesen a vásárlóval és az eladóval egyeztetett időpontban a telephelyen vagy közös megegyezés alapján ettől eltérő helyszínen is.

5.2. A csomagok kiszállítása postai úton történik, ajánlott küldeményként. A csomag feladásának határideje az átutalt összeg beérkezésétől számított 3 munkanap. Ettől eltérő, későbbi időpont a vásárló kifejezett, írásos kérésére történhet, amennyiben az eladó is visszaaigazolja ennek tudomásulvételét. 

5.3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát haladéktalanul jelezni az eladó felé postai úton vagy emailben.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9.00 és 16.00 között történik, de legkésőbb 2 munkanapon belül. 

6.2. A megrendelésről automatikus visszaigazoló email érkezik a vásárló számára a rendelés elküldése után legkésőbb 48 órán belül. Az átadás és átvétel, valamint a fizetési mód egyeztetésével kapcsolatban legkésőbb 2 munkanapon belül az eladó megkeresi a vásárlót a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az eladó háromszor köteles megkisérelni a kapcsolatfelvételt a vásárlóval. Amennyiben a vásárlás teljesítéséhez a vásárló visszajelzése okvetlenül szükséges (hibás adatok pontosítása; átutalás igazolása, amennyiben a számára nem érkezett meg, de a vásárló utalt; személyes átvétel esetén az időpont és a helyszín egyeztetetése), de háromszori megkeresés után, a legutolsó megkereséstől számított 14 napon belül nem érkezik válasz, az eladó semmisnek tekinti a vásárlást és a terméket ismételten eladásra bocsáthatja. Amennyiben az átutalás megtörtént, de a postázás problémába ütközik, a fenti kapcsolatfelvétei eljárás szerint eltelt 14 nap után az eladó (haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül) visszautalja az összeget és szintén semmisnek tekinti a vásárlást. Mindkét esetben az eladó elektronikus levélben tájékoztatja erről a vásárlót.

6.3. Ha az eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a vásárló által esetlegesen kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése eladót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

7. Elállás joga

7.1A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Ön a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a vásárlástól, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.2. Az elállási jog gyakorlásának menete: Amennyiben a kézhez vett termékre mégsem tart igényt a vásárló, használat nélkül 14 napon belül visszaküldhető. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán az alábbi címre: Lábán Tamás e.v., 1033 Budapest Bogdáni út 22/a I/2. vagy elektronikus levélben az info@lanehoka.hu címre. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az elállási kérelem kézhezvétele után, de legkésőbb a visszaküldött termék kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles az eladó az esetlegesen átutalt összeget visszautalni a vásárlónak, amennyiben a termék valóban hibátlan állapotban van. Amennyiben sérülés van a terméken, mely igazolhatóan a vásárló hibájából vagy használatából keletkezett, az eladó ennek megfelelő értékkel csökkentheti a visszautalt összeget.

7.3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 

7.4. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 • Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
 • A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
 • Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.5. Javasolt minta az elállási nyolatkozat szövegéhez:

Címzett: Lábán Tamás ev. 
Cím: 1033 Budapest Bogdáni út 22/A I/2. vagy info@lanehoka.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …
A vásárló(k) neve:
A vásárló(k) címe:
A vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: város, dátum

8. Garancia, jótállás

8.1. Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk rendeltetésszerű használat mellett. Ettől eltérő esetek a termékeket bemutató oldalon fel vannak tűntetve. A termékek meghibásodása esetén a 9.1-es pont útmutatása alapján nyújthat be panaszt, melynek elbírálása a körülmények, a használat körültekintő vizsgálata után történik. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

8.2. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

8.3. A gyártó (eladó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (eladónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.4. Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Lábán Tamás e.v. jótállásra köteles. Amennyiben a vásárló nem a megrendelt terméket vagy nem a megrendelt mennyiségben kapja meg, vagy bármilyen olyan eltérést tapasztala termékekben, melyet az eladó nem jelzett előre, az eladó jótállásra köteles. A vásárló igénye szerint köteles visszavenni vagy cserélni, illetve pótolni a termékeket. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

9. Panaszkezelés

9.1. Panaszbenyújtás levélben a székhely címére (1033 Budapest Bogdáni út 22/a I/2.) küldendő vagy elektronikus levél formájában az info@lanehoka.hu levelezési címre. A panaszbenyújtást követően 15 napon belül felvesszük a kapcsolatot a benyújtóval a levélben megadott elérhetőségek valamelyikén és mindkét fél számára megnyugtató megoldást igyekszünk eszközölni.

9.2. A panaszbejelentő üzenetnek (levél vagy email) tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

9.3. Az eladó és vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az eladó és a vásárló a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a megfelelő Bíróság illetékességét.

Kelt: Budapest, 2019. 10. hó 23. nap