GDPR

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

– hatályos 2018. május 25-től –

1. Bevezetés

1.1. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a Lanehoka.hu oldal adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalóiról.

1.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapjainkon közzétesszük. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.1.3. Honlapunk: lanehoka.huAmennyiben az adatkezelés honlapunkon valósul meg, úgy a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a honlapon. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

2. Az adatkezelő személyeNév: Lábán Tamás e.v.Email: info@lanehoka.huSzékhely: 1033 Budapest Bogdáni út 22/aAdószám: 69684836-1-41

3. Alapvető információk

3.1. A Lanehoka.hu (a továbbiakban: Lanehoka) általi adatkezelés elsődleges jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat a Lanehoka mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy a Lanehoka más jogos érdeke szükségessé teszi.

3.2. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. A Lanehoka a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A Lanehoka nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. A Lanehoka nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a Lanehokát megtévesztik.

3.3. A hozzájárulás megadása a Honlap használatával, a Honlapon keresztül történő üzenetküldés, regisztráció vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával történik.

3.4. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni a Lanehoka részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).

3.5. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

3.6. A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

3.7. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

3.8. A Lanehoka a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

3.9. A Lanehoka nem végez profilalkotást.

4. Egyes adatkezelések

4.1 A honlap működése és használata, regisztráció, regisztráción keresztül igénybe vehető szolgáltatásokÉrintettek: A Honlap látogatói és az ott regisztráló személyek.Adatkezelés célja: A Honlapon elérhető szolgáltatások működtetése, regisztráció létrehozása, felhasználó azonosítása.Kezelt adatok: Név, email cím, jelszó, postai cím, telefonszám, amelyeket az Érintett a Honlapra történő regisztráció és a Honlap használata során megad. (A Honlapon való böngészés közben gyűjtött adatokkal összefüggésben ld. a süti tájékoztatónkat*.)Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás és a Honlap használata.Adatfeldolgozó: Tárhelyszolgáltató (webnode)

Adatkezelés időtartama: A regisztráció vagy az Érintett által megadott tartalom Érintett általi törléséig, illetve hozzájárulás visszavonásáig, mely az info@lanehoka.hu email címre történő bejelentéssel történik.

4.2 Hírlevél

Érintettek: A hírlevélszolgáltatásra regisztráló felhasználók
Adatkezelés célja: Hírlevél kiküldése
Kezelt adatok: Név, email cím amelyeket az Érintett a hírlevélre történő regisztráció során ad meg.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás a regisztrációkor.
Adatfeldolgozó: Tárhelyszolgáltató (webnode)
Adatkezelés időtartama: A regisztráció vagy az Érintett által megadott tartalom Érintett általi törléséig, illetve hozzájárulás visszavonásáig, mely az info@lanehoka.hu email címre történő bejelentéssel történik. 

4.3 Egyéb kommunikációÉrintettek: A Lanehokával kapcsolatot felvevő személyek.Adatkezelés célja: Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő adatkezelési cél.Kezelt adatok: Név, email címAdatkezelés jogalapja: Ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak utólagos bizonyíthatósága.Adatfeldolgozó: Lábán Tamás e.v.Az adatkezelés időtartama: A kommunikációtól függően, de minden esetben legalább a kommunikáció lezárását követő 3 évig.

5. Adatfeldolgozás

5.1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.5.2. A Lanehoka az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat (ld. fenti 4. pont). Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük a Lanehoka által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:a) kézbesítésb) tárhelyüzemeltetésc) informatikai támogató jellegű szolgáltatás

5.3. Egyedi esetekben (nyereményjáték, akció stb.) a Lanehoka igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.

5.4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Lanehoka rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Lanehoka rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

6. Adattovábbítás

6.1. A Lanehoka jogosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Lanehoka nem tehető felelőssé.

7. Adatbiztonság

7.1. A Lanehoka az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.

7.2. A Lanehoka az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7.3. A Lanehoka az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Lanehoka azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Lanehokának. A Lanehoka ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.

7.4. A Lanehoka kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A Lanehoka általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Lanehoka nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.

7.5. A Lanehoka valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

8. Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

8.1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.

8.2. A Lanehoka indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Lanehoka – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

8.3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Lanehoka, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

8.4. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

8.5. Az Érintett kérelmére a Lanehoka tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy a Lanehoka által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

8.6. Kérelemre a Lanehoka az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

8.7. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.8.8. Az Érintett kérheti, hogy a Lanehoka a személyes adatokat törölje, haa) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezeléstörtént;b) ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;c) annak a 8.13. pont szerinti feltételei fennállnak;d) az adatkezelés jogellenes;e) azokat a Lanehokára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,f) az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.8.9. A Lanehoka fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelésa) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,b) az azt előíró, a Lanehokára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,c) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelmecéljából szükséges.8.10. Az Érintett kérésére a Lanehoka korlátozza az adatkezelést, haa) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,b) bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,c) a Lanehokának már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,d) az Érintett a 8.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

8.11. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról a Lanehoka az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.

8.12. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról a Lanehoka az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést a Lanehoka mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha a Lanehoka nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.8.13. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

A 8.2-8.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók.

8.14. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy a Lanehokától, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa.

8.15. Ha a Lanehoka az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.

8.16. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a Lanehoka felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.8.17. A Lanehoka értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságCím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.Telefon: +36 -1-391-1400Fax: +36-1-391-1410E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8.18. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: https://birosag.hu/torvenyszekek ).

9. Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

10. Kapcsolat

10.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 9. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:Név: Lábán Tamás e.v.Email: info@lanehoka.huSzékhely: 1033 Budapest Bogdáni út 22/aAdószám: 69684836-1-41

11. Coockie (süti) tájékoztató – Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k, analitika

A cégünk weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a cég információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalunkat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.12. HatályJelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-étől alkalmazandó.